Algemene Inzendvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van kunstwerken bestemd voor verkoop ter bemiddeling / veiling door Kunststichting Metzemaekers (hierna ‘Metzemaekers' genoemd). Door ondertekening van het reçu verklaart inzender zich bekend en akkoord van deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door nadrukkelijke vermelding op het reçu.

In deze algemene voorwaarden wordt ver-staan onder:
a. bemiddeling; de verkoop van kunstwerken;
b. veiling: verkoop bij opbod van kunstwerken in het openbaar;
c. inzender: degene, die aan Metzemaekers de kavel ter veiling / bemiddeling aanbiedt;
d. limiet: het tussen Metzemaekers en de inzender overeenkomende minimale bedrag, waarvoor de kunstwerken door Metzemaekers verkocht mogen worden;
e. reçu: het formulier dat dient tot bewijs van afgifte van één of meerdere kunstwerken.
f. kunstwerk(en); een of meerdere te bemiddelen / veilen kunstwerken of samenstellingen daarvan.

Artikel 1
1. Inzender machtigt Metzemaekers de kunstwerken ter bemiddeling / veiling te verkopen en verklaart bekend en akkoord te zijn met de door Metzemaekers terzake te hanteren voorwaarden.
2. Metzemaekers zet zich in om te bemiddelen bij de verkoop van de kunst-werken, dit aan een partij die daarvoor het afgesproken limietbedrag wenst te betalen.
3. Metzemaekers zet zich er voor in het kunstwerk in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens inzender de kunstwerken te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inzender afgesproken limiet ligt.

Artikel 2
1. Inzender verklaart volledig bevoegd te zijn over de kunstwerken te beschikken en Metzemaekers schadeloos te zullen stellen indien Metzemaekers mocht worden gehouden tot afgifte van de kunstwerken aan een derde met een beter recht.
2. Inzender is jegens Metzemaekers volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die worden opgeroepen door enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door inzender aan Metzemaekers verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van der ter be-middeling / veiling kunstwerken.

Artikel 3
1. Metzemaekers is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling de kunstwerken ter verkoop / bemiddeling zal worden aangeboden.
2. Metzemaekers heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen / het te bemiddelen kunstwerk mededelingen te doen en afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.

Artikel 4
1. Metzemaekers heeft het recht de kunstwerken in een veiling / ter bemiddeling niet te verkopen indien het hoogst geboden bedrag naar de mening van de Metzemaekers te laag is.
2. Metzemaekers heeft het recht de kunstwerken in een veiling / bemiddeling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van Metzemaekers komt.
3. Metzemaekers heeft het recht een in een veiling / bemiddeling onverkocht gebleven kunstwerken met inachtneming van de met de inzender overeengekomen condities onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen /bemiddelen.

Artikel 5
1. In afwijking van artikel 4 is inzender gerechtigd een in een veiling / bemiddeling onverkocht gebleven kunstwerk terug te nemen tegen voldoening van door Metzemaekers reeds gemaakte en overeen-gekomen kosten.
2.  Indien inzender een kunstwerk na de uiterste inname datum van een voorgenomen veiling /bemiddeling terugtrekt is inzender aan Metzemaekers vergoeding van gederfde commissies en opgelden en gemaakte en overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 6
1.  Inzender machtigt Metzemaekers onherroepelijk de koper van de geveilde / bemiddelde kunstwerken toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen een jaar na veiling / bemiddelingdatum naar genoegen van Metzemaekers zodanige gebreken in de kunstwerken of in de omschrijving aantoont dat de koper, indien deze hem ten tijde van de veiling /bemiddeling bekend waren geweest, van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
2.  Inzender machtigt Metzemaekers onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en de kunstwerken terug te nemen indien de koper van de kunstwerken in gebreke is terzake van diens met de koop verband houdende betalingsverplichtingen.
3.  In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt de kunstwerken als onverkocht en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald on-verwijld aan Metzemaekers terug te betalen.

Artikel 7
Inzender heeft recht op de bij verkoop van de kunstwerken gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:

a. Commissie: Voor schilderijen, tekeningen, aquarellen, grafiek en beeldhouwwerken geldt een aan Metzemaekers verschuldigde commissie van 15%, exclusief btw, plus eventuele volgrechtvergoeding. Voor ieder kunstwerk geldt een minimum van 150,00 Euro, exclusief 21% btw.
b. Aan de verkoper, mits anders schriftelijk is overeengekomen, worden geen promotionele kosten in rekening gebracht.
c. Transportkosten: Als transportkosten worden door Metzemaekers de werkelijk door de transporteur berekende kosten doorberekend.
e. Verzekeringskosten: Verzekering komt voor rekening van de inzender. Doorgaans is er dekking op basis van de inboedelverzekering van de inzender. Mocht dit niet het geval zijn is er een verzekering tegen verlies of be-schadiging van de kunstwerken wordt door Metzemaekers een vaste kostenopslag van 1% over de hamerkrijs, dan wel indien hoger, de lage taxatie in rekening gebracht. De verzekering beperkt zich tot kunstwerken die zich in de expositieruimte of in de opslagplaatsen van Metzemaekers bevinden en geeft dekking tot aan het bedrag waarover de kostenopslag wordt berekend. Voor schade aan schilderijlijsten is Metzemaekers niet aansprakelijk.
f. Administratiekosten: Per factuur wordt door Metzemaekers een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.
g. Overige kosten: overige kosten worden slechts in rekening gebracht voor zover dit door Metzemaekers nadrukkelijk met de inzender is overeengekomen.
h. Belastingen:  Metzemaekers is gehouden over de commissie en over de in rekening te brengen kosten, behoudens die terzake van verzekering en volgrechtvergoeding, BTW in rekening te brengen.

Artikel 8
1.  Het betalingsverkeer der door Metzemaekers te houden bemiddeling / veilingen loopt uitsluitend via Kunststichting Metzemaekers
2. De inzender heeft geen recht op betaling van de opbrengst van een verkocht kunstwerk nadat de koper aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 9
Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en Metzemaekers is het Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.

Kunststichting Metzemaekers 1 februari 2012

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.